Alle berichten van penningmeester

‘Gezondheidsmonitor Brandweer’

Bericht
Via deze weg zou ik graag de aandacht willen van de vertegenwoordigers bij de vereniging LOOV in het kader van het rapport ‘Gezondheidsmonitor Brandweer’. Het rapport ligt er en is een advies hoe gezondheidsmonitoring op te pakken. Het is nu aan de RBC of Raad van directeuren om dit op te pakken. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat ook de Ondernemingsraden kennis nemen van dit advies en hun directeuren hier vragen over stellen. Ik voeg bij deze het rapport toe en de link waar hij te vinden is :
(https://www.ifv.nl/kennisplein/arbeidsveiligheid-arbeidshygiene/publicaties/gezondheidsmonitoring-bij-de-brandweer)

 

 

 

Reactie Brandweer Nederland n.a.v. berichtgeving over het Amsterdamse Korps

‘De heersende cultuur binnen een deel van het Amsterdamse brandweerkorps is volstrekt onacceptabel’, zegt Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland en de Raad van Brandweercommandanten. ‘Als hulpverleners zijn we er met elkaar voor de burger. Daarbij is onderling respect de basis voor onze beroepsuitoefening en kan er geen ruimte zijn voor normoverschrijdend gedrag. De situatie in Amsterdam is dan ook niet exemplarisch voor de rest van het land. Wij steunen – als collectief van commandanten – de cultuuromslag die de leiding in Amsterdam wil bewerkstelligen. Ik heb gesproken met de commandant van Amsterdam over de moderniseringsslagen die in andere brandweerregio’s al zijn doorgevoerd en heb daarbij onze hulp aangeboden.
Een ding hebben we als commandanten gemeen: we zijn waakzaam op negatieve cultuurkenmerken in onze organisaties en nemen daarbij ieder voor zich de verantwoordelijkheid daarop te anticiperen, want elke regio kent zijn eigen dynamiek.’
‘Natuurlijk zijn er qua cultuur ook verschillen tussen de 25 regionale korpsen in Nederland, mede doordat de brandweer niet in elke regio op dezelfde wijze is georganiseerd. Regio’s hebben te maken met grote verschillen in aanwezige risico’s, in demografische en geografische aspecten en hebben daarmee logischerwijs ook ieder hun eigen cultuurkenmerken. Amsterdam is ook een van de weinige korpsen met meerdere 24-uurs beroepskazernes.

Naast verschillen zijn er zeker ook veel overeenkomsten. We werken hard om ervoor te zorgen dat er geen incidenten plaatsvinden en we bieden hulp als het moet. We werken samen aan de uitvoering van een landelijke agenda op verschillende belangrijkste thema’s, ook op het gebied van personele zaken. De brandweer wil daarbij een goed werkgever zijn waarin ruimte is voor diversiteit, waarin we mee willen gaan met de tijd en waarin we op zoek zijn naar nieuwe arbeidsrelaties.

‘Brandweercollega’s werken met hart en ziel voor de samenleving en dat wordt gelukkig ook gezien: de brandweer is recent nog benoemd als de hoogst gewaardeerde overheidsorganisatie en dat danken we aan de kwaliteit van onze brandweermedewerkers en brandweerorganisaties. Wij zijn daar ontzettend trots op. Maar die trots zal ons nooit in de weg staan om eventuele misstanden en uitwassen in de eigen regionale organisatie aan te pakken. Ook dat wordt van ons verwacht.’

Met vriendelijke groet,
Frank Huizinga
Woordvoerder | Brandweer Nederland | Kemperbergerweg 783 – 6816 RW Arnhem | Postbus 7010 – 6801 HA Arnhem

Artikel in NRC van vorige week
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/05/aan-burgemeester-halsema-de-taak-de-brandweer-te-temmen-a1612235

 

 

 

Steunpunt Brandweer

Beste collega,

Zorg voor ons personeel is belangrijk. Daarom wordt georganiseerde collegiale opvang (zoals Team Collegiale Opvang, TCO/Bedrijf Opvang Team, BOT/Collegiaal Opvang Team, COT) aangeboden in de regio’s. Als brandweer willen wij in het kader van goed werkgeverschap deze collegiale ondersteuning voor personeel aanvullen met het landelijk Steunpunt Brandweer. Dit steunpunt is een loket waar (oud-)brandweermensen met psychosociale klachten met een onafhankelijk persoon (professional) contact kunnen hebben. Ook kunnen hun familieleden, collega’s, leidinggevenden of collegiale ondersteuners daar met vragen terecht. Politie en defensie hebben inmiddels positieve ervaringen met een dergelijk landelijk loket. Net als bij politie en defensie zal ook voor de brandweer Stichting de Basis het loket bemensen/organiseren.(Meer informatie? Informatie Steunpunt Brandweer

Stichting de Basis heeft het landelijk steunpunt voor de zomer operationeel. In eerste instantie is dit voor een periode van drie jaar om ervaringen op te doen met de werking en de resultaten van het steunpunt en om data te verzamelen.

Informatiebijeenkomst betrokkenen

Velen van jullie zijn wellicht nog onbekend met de komst van een landelijk steunpunt. Daarom organiseren we een informatiebijeenkomst op donderdag 30 juni om 11.30 uur bij Stichting de Basis in Doorn. Deze bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden, P&O-adviseurs, Communicatieadviseurs, Arbo-adviseurs, leden van het LOOV en BOT/TCO/COT-coördinatoren.

In deze bijeenkomst willen we je laten kennismaken met het Steunpunt Brandweer en kun je de maatschappelijk werkers spreken die het steunpunt bemensen. Daarnaast is er gelegenheid om kennis en informatie uit te wisselen om het steunpunt goed te laten aansluiten bij je eigen regionale situatie en te komen tot een goede samenwerking. Dit om te zorgen dat het steunpunt goed verankerd raakt en de komende drie jaar zijn meerwaarde kan tonen.

Informeren alle brandweermedewerkers

Ondertussen start ook het proces om alle brandweercollega’s te informeren over het Steunpunt Brandweer. Een projectgroep met collega’s van P&O en Communicatie uit het land bereidt dit voor. Van belang is wel dat de communicatie via de eigen werkgever, dus de eigen regio, wordt verspreid. Binnenkort ontvangen de contactpersonen P&O en Communicatie van de projectgroep informatie om te delen met de medewerkers.

De projectgroep levert deze informatie zo aan dat elke Veiligheidsregio dit onder eigen vlag kan versturen en zo nodig kan aanvullen met regionaal-specifieke informatie.

De communicatie naar alle medewerkers over de start van het steunpunt bestaat op korte termijn uit:

Een e-mail vanuit de eigen directeur/ commandant over de start van het Steunpunt Brandweer.

Een informatiepakket met onder andere een brief van de eigen commandant en een flyer die door de regio naar de huisadressen van de medewerkers wordt gestuurd. Zo worden niet alleen de medewerkers, maar ook hun thuisfront geïnformeerd. Regio’s kunnen zelf informatie over de regionale nazorg aan het landelijke informatiepakket toevoegen.

Verder vindt de rest van dit jaar gefaseerd communicatie plaats via verschillende landelijke middelen, zoals de website van Brandweer Nederland, De Brandweerkrant en de Brand&Brandweer. Ook zal de projectgroep informatie aanbieden aan communicatieafdelingen van de regio’s voor verspreiding van artikelen, interviews en eventueel filmpjes via de regionale middelen.

Kom je ook de 30e?

Wil je aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst? Geef je dan op via Mariska Meijrink: m.meijrink@brandweernederland.nl

Vanaf 11.30 uur ben je welkom in Doorn. Er staat dan lunch klaar. De bijeenkomst zelf duurt van 12.00 tot 15.00 uur.

Heb je nu al vragen over het Steunpunt brandweer, dan kun je terecht bij Suzanne Roijakkers (s.roijakkers@brandweernederland.nl)

Met hartelijke groet,

Lieke Sievers

Voorzitter programmaraad Mens & Bedrijfsvoering
Directeur/Commandant Brandweer Veiligheidsregio Flevoland

 

OR secretarissen !!

Ambtelijke ondersteuning van harte welkom op alle vergaderingen van de vereniging LOOV

Op initiatief van een aantal secretarissen van ondernemingsraden is het idee ontstaan om elkaar regelmatig te willen ontmoeten.
Het Dagelijks Bestuur nodigt de ambtelijke ondersteuning van de ondernemingsraden van harte uit om ook aanwezig te zijn op alle vergaderingen van de vereniging.  Zij worden dan in de ochtend in de gelegenheid gesteld om elkaar in een parrallel-sessie te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. Daarna kunnen zij dan ná de lunch aanwezig zijn bij de plenaire vergadering. Wij menen zelfs dat de ambtelijke ondersteuning een vaste waarde is voor de vereniging. OR leden komen en gaan maar de ambtelijk secretarissen blijven.

logo-loov-mannetje